UPIS

Preuzmite reference – Upis

UPIS.Net

Prvo srpsko ERP rešenje koje u sebi objedinjuje sve poslovne procese u preduzeću. Namenjeno je pre svega trgovačkim preduzećima (veleprodaje, maloprodaje, distribucije), proizvodnim preduzećima, poljoprivrednoj proizvodnji (uzgoj i otkup poljoprivrednih proizvoda), uslužnim preduzećima, inženjering preduzećima, komunalnim preduzećima..

On je dakle softverska podrška automatizovanom poslovnom informacionom sistemu i prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kroz njihov životni vek. Namenjen je firmama sa najmanje 10 imenovanih licenci i mogućnošću neograničenog proširenja.

UPIS.Net je prvi proizvod, poznat po nazivu “Prvi srpski ERP”, koji je obnovljen i obogaćen mnogim funkcionalnostima.

Podržan je menijem, u obliku stabla po konceptu radne površine, a podešen je za više različitih uloga, od kojih je svaka prilagođena radu pojedine poslovne oblasti, kao što su nabavka, prodaja, proizvodnja, održavanje, kadrovi, zarade, knjigovostvo … Prilagođava se informacionim zahtevima korisnika parametraskim, a po potrebi i programskim podešavanjem.

UPIS.Net je ERP koji ima mogućnost integracije sa aplikacijama za mobilno i WEB poslovanje, upravljanje nestrukturnim dokumentima i alatom poslovne inteligencije.

UPIS.Partner

Zasnovano na UPIS.Netu, ovo rešenje nudi sve funkcionalnosti potrebne prosečnom srednjem trgovačkom, proizvodnom ili uslužnom preduzeću.

Ovo je delimično parametrizovano rešenje koje se može dorađivati. Brzo se uvodi i podržava rad od 6 do 29 konkurentnih korisnika

On je softverska podrška automatizovanom poslovnom informacionom sistemu i prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kroz njihov životni vek.

Namenjen je firmama od 6 do 15 konkurentskih licenci sa mogućnošću proširenja do 24 licence.

Mali UPIS

Zasnovano na UPIS.Netu, ovo rešenje nudi sve funkcionalnosti potrebne prosečnom malom trgovačkom proizvodnom ili uslužnom preduzeću veličine 1-9 zaposlenih.

Prilagođava se isključivo pomoću parametrizacije i nudi obilje funkcionalnosti po eoma povoljnoj ceni, a uvodi se za veoma kratko vreme.

Proširiv je do maksimalno 9 licenci, a u slučaju rasta firme, nasleđuje ga UPIS.Partner koji podržava postojeći poslovni model i dostignute funkcionalnosti.

Paket se isporučuje sa poslovnim softverom, preddefinisanim poslovnim modelom, obukom, uvođenjem i podrškom.

UPIS.KASA

Puna funkcionalnost glavne kase obezbeđuje vođenje zaliha u realnom vremenu i razmenu podataka sa familijom UPIS ERPova, pri čemu se stanja vode i kada je kasa otkačena od odgovarajućeg UPISa.

 • Podržano je više fiskalnih štampača i rad sa pojedinačnim prodavnicama i mega marketima.

 • Ugrađena je i podrška za elektronsku vagu sa očitavanjem izmerene mase i štampom u obliku barkod nalepnica.

 • UPIS.Kasa podržava smenski rad sa mogućnošću definisanja kasira, prenosom gotovine u kasu i evidencijom fiskalnog dnevnog izveštavanja.

 • Poseduje više načina pretraživanja artikala, prepoznavanje serija i bar kod čitače.

 • Ima mogućnost izrade predračuna i računa za pravna lica i praćenje raznih vrsta sredstava plaćanja, a podržava i više načina pakovanja artikala.

 • Praćenje prodaje za potrebe fiskalnog sistema, potpuno je automatizovan i prati fiskalne isečke, račune, NI obrasce i sravnjuje obračunati porez po računima i tarifama.

 • UPIS za potrebe maloprodajnih objekata radi nivelacije i štampa nalepnice za nove artikle i artikle sa promenjenim cenama sa barkodom.

UPIS.MOB

Za fazu obilaska terena referenti vrše preuzimanje planova, zaliha i cenovnika iz centralne baze i kreću na put po isplaniranim rutama posećujući kupce po zadatom redosledu.

Prilikom boravka kod kupaca primaju porudžbine za robu, koje odmah unose u mobilne uređaje i prenose putem veba preko GPRS mreže u centralu.

Za vreme trajanja posete referent je obavestio kupca, na osnovnu raspoloživih podataka na uređaju, o raspoloživosti pojedninih roba, stanju isporuka, dospelim obavezama i drugim informacijama koje su interesantne kupcu.

UPIS.Mob – Mobilno poslovanje

Mobilno poslovanje obuhvata poslove mobilnog poručivanja, unapređenja prodaje i skladišne manipulacije.

Mobilno poručivanje

Ovaj softverski proizvod omogućava terenskim referentima da brzo i tačno poruče robu, još za vreme boravka kod kupca. Prilikom poručivanja referent raspolaže svim potrebnim informacijama za uspešno obavljanje posla.
Proces poručivanja podeljen je u više faza:

 • Priprema i plan obilazaka terena koji se rade na UPIS.Partneru ili UPIS.Netu

 • Rad na terenu i razmena podataka sa centralnom bazom.

 • Izdavanje naloga analize posla (odvijaju se na jednom od pomenutih UPIS ERPova).

U okviru faze priprema i plana, koju rade rukovodioci u komercijali, vrši se regionalno grupisanje kupaca, definišu rute obilazaka, pridružuju terenski referenti kupcima i prave dnevni/mesečni planovi obilazaka kupaca.

UPIS.API

Alati poslovne inteligencije – API, obuhvataju aplikacije i tehnologije za sakupljanje, čuvanje, analiziranje, deljenje, pristup i iskazivanje podataka u cilju donošenja optimalnih odluka. Drugim rečima, oni podatke, putem analiza, pretvaraju u informacije koje nam omogućavaju iznalaženje pravog načina delovanja.

UPIS ERP sadrži preko 3000 izveštaja koji služe kao pomoć zaposlenima prilikom donošenja odluka u vezi poslovanja.

Ipak, ti izveštaji često nisu zgodni za rukovodioce, jer rukovodioci ne žele da se udubljuju u detalje poslovanja već im trebaju sažeti, lepi i tačni izveštaji koji mogu da im pomognu da za kratko vreme donesu najbolje poslovne odluke.

UPIS.WEB

Internet poručivanje

Ovo je alat koji kupcu stavlja na raspolaganje zalihe, cene, statuse, isporuke i dospele obaveze. Drugim rečima, on omogućava kupcima da:

 • poručuju

 • dobijaju potvrde o prispeću

 • štampaju dokumenta

 • razmenjuju dokumenta i ostvare uvid o trenutnom stanju isporuka

 • imaju uvid u strukturu prometa itd.

Internet izveštavanje

Internet izveštavanje omogućava prikaz svih izveštaja iz UPISa putem Internet prezentacije.

UPIS.DMS

Integracija UPIS.Neta i UPIS.Partnera sa LOBO sistemom za upravljanje dokumenatcijom čini da ovi sistemi rade kao jedan. Integracija UPIS.Neta i UPIS.Partnera sa sistemom za upravljanje dokumentacijom omogućava da svi struktuirani dokumenti iz UPIS.Neta i UPIS.Partnera (prijemnice, porudžbenice, otpremnice…) budu automatski arhivirani u elektronskom obliku.

Ostali nestruktuirani dokumenti arhiviraju se direktno iz LOBO DMSa, a potom se kompletna arhiva može pretraživati po unapred definisanim ili ad hoc kriterijumima.